تبلیغات
پرگار - فلسفه کانت

فلسفه کانت

سه شنبه 3 فروردین 1389 12:30 ب.ظنویسنده : وحید حلاج

 

کانت را همراه با افلاطون و دکارت(1650-1596) از نقاط عطف فلسفه دانسته اند. به گفته اشتفان کورنر :« هر کس فلسفه را بجد بگیرد، ممکن نیست بدون تحمل زیان سنگین، تعلیمات کانت را به غفلت بسپارد». 

فلسفه جدید از رنه دکارت و با جمله معروف او « Cogito، ergo sum می اندیشم، پس هستم» آغاز شد.دکارت میان آبژه و سوژه تفاوت قائل شد و فاعل شناسا را بیرون از جهان قابل شناسایی قرار داد. پس از دکارت فلاسفه به دو دسته تقسیم شدند گروهی بر "سوژه" تکیه کردند وفاعل شناسا را اصل گرفتند و به فلاسفه عقل گرا معروف شدند که نمونه بارز آنان لایب نیتس(1716-1646) بود. عقل گرا ها باور داشتند که « تصورات با ذهن با انسان زائیده می شوند و ذهن انسان نخستین مخزن معانی کلی است و تنها کار جهان برون و محسوسات و مجربات، برانگیختن تصوراتی است که قبلا در ذهن به حال کمون وجود داشته اند ». دسته دیگر فیلسوفان پس از کانت اما "آبژه" او را گرفتند و بر ماده تکیه کردند و به تجربه گرایان معروف شدند. تجربه گرایان عقیده داشتند که « تصورات از بیرون به ذهن ما می رسند و ذهن ما مانند دستگاه گوارش ماست که غذایی را که داخل می شود، می گوارد و هضم و جذب می کند یا به تعبیر دیگر، همچون صحیفه ای سفید و لوحی پاک است که قلم تجربه مطابق بعضی قواعد املا و انشاء، روزانه بر آن چیزی می نگارد.» از بزرگان فیلسوفان تجربه گرا می توان جان لاک(1704-1632)،جرج بارکلی(1753-1675) و دیوید هیوم(1776-1711) را نام برد. عقل گرایان فهم پیش از تجربه را قبول داشتند و می گفتند عقل انسان می تواند جهان بیرون را فهم کند اما تجربه گرایان بر اصالت تجربه پای می فشاردند و می گفتند که هر آنچه که به تجربه قوای حسی ما در آید قابل شناسایی است.  ایمانوئل کانت(1804-1724) نقطه تلاقی این دو نوع تفکر بود.کانت مقولات را به دو دسته تقسیم کرد ( البته پیش از او این تقسیم بندی انجام شده بود اما کانت تعریفی دیگر از آن ارائه داد) بنابر نظر کانت قضایا یا تحلیلی هستند و یا ترکیبی ( تالیفی) و هرکدام از این دو یا پسین هستند و یا پیشین ( پس از تجربه و پیش از تجربه). کانت می گوید «هر حکمی یا ترکیبی است و یا تحلیلی. در کلی احکامی که نسبت موضوع به محمول تعقل می شود... این نسبت به دو طریق ممکن است. یا محمول ب به موضوع الف تعلق دارد به عنوان چیزی که ( به طور ضمنی) در تصور الف مندرج است؛ یا ب یکسره بیرون از تصور الف است، هر چند در واقع با آن پیوستگی دارد. در حالت نخست، حکم را تحلیلی و در حالت دوم، ترکیبی نام می دهم». یه طور واضح تر صدق قضایای تحلیلی در خودشان مستتر است مثلا این که می گوئیم "مجرد، ازدواج نکرده است" و یا "برادر من مذکر است" یک قضیه تحلیلی است. اما این که "هوای بیرون سرد است" یک قضیه ترکیبی است و نیاز به بررسی دارد.  کانت می گوید احکام تحلیلی همواره پیشین هستند اما او قضایای ترکیبی را به دو قسم پیشین و پسین تقسیم می کند و این کار ابداع بزرگ کانت در فلسفه می باشد. کانت می گوید برخی از احکام ترکیبی پیشین هستند از قبیل ریاضیات ( بر خلاف برخی از فلاسفه که قضایای ریاضی را قضایایی تحلیلی فرض می کنند کانت این گونه قضایای را ترکیبی می داند)، اخلاق و پیش فرضهای بنیادی مابعد الطبیعی. کانت علیت را نیز از جمله قضایای ترکیبی پیشین می داند و پاسخی به دیوید هیوم می دهد که او باور داشت ما به علت عادتی که در مشاهده  توالی رویدادها  داریم گمان می کنیم که به عنوان مثال الف علت ب است. از سوی دیگر کانت باور داشت که « فهم ما با شیء منطبق نمی شود؛ شیء است که با فهم ما انطباق می یابد. کانت ویژگی های ظاهری جهان پدیدارها را محصول فعالیت ذهن آدمی می داند. اگر جز این بود، مفاهیمی مانند جوهر یا علیت که از تجربه انتزاع نشده اند و به اصطلاح، مستقل از تجربه اند یا پیشین هستند، ما به ازایی در خارج نمی داشتند. عالم خارج، یعنی دنیای اشیاء و اموری که تجربه به آن ها تعلق می گیرد، به این جهت شناختنی است که ساخته خود ماست. ولی نحوه ساختن آن، شخصی و دلبخواه نیست؛ معلول طرز کارکرد ذهن بشر است. بنا بر این، صرف نظر از اینکه در آینده چه روی می دهد یا به چه شیئی بر بخوریم، پیشاپیش می دانیم که هر شیء یا رویدادی باید با شروط و قیود ذهنی ما سازگار شود- فی المثل باید مکانی را اشغال کند، دوام داشته باشد، با دیگر اشیاء یا رویدادها دارای نسبتی باشد، معلول باشد یا علت و جز اینها. وقتی چیزی واجد این شرایط شد، عینیت پیدا می کند و شناخت به آن تعلق می گیرد، به عبارت دیگر، ذهن یا فاعل شناسایی، این عین را می سازد یا درست می کند».

کار بزرگ و سترگ کانت در فلسفه نقدی بود.« فلسفه کانت را معمولا به دو دوره "ماقبل نقدی" و "نقدی" تقسیم می کنند. دوره نقدی حدودا از 1770 آغاز می شود و با انتشار بزرگترین اثر کانت، نقد عقل محض، در 1781 به بار می نشیند. دوره ماقبل نقدی شامل آثاری است که کانت از اوایل جوانی تا پیش از انتشار رساله استادی خویش در 1770 نوشته است. آنچه ما امروز به نام فلسفه کانت می شناسیم همان فلسفه نقدی است که در کتاب های "نقد عقل محض"، "نقد عقل عملی"، "نقد قوه حکم" و دیگر آثار وی تا هنگام مرگ در 1804 بیان شده است.» «سوال تازه ای که کانت مطرح کرد به ساده ترین وجه این بود که نسبت عین و ذهن ( فاعل شناسایی و متعلق شناسایی) بر چه پایه ای استوار است» کانت یقین داشت که بیرون از سوژه، آبژه وجود دارد زیرا باید عینی وجود داشته باشد تا ما بتوانیم پدیدار آن را با تجربه درک کنیم. او باور داشت که ادراک حسی ما در زمان و مکان صورت می گیرد و تفکر ما در چارچوب مفاهیم کلی. « عمل تالیفی بزرگی که کانت در تاریخ فلسفه انجام داد این بود که گفت تجربیان درست می گویند که، به اصطلاح ارسطو، "ماده" معرفت از راه حواس فراهم می آید؛ اما در عین حال عقلیان هم حق دارند، زیرا "صورت" معرفت را قوه فهم ما به آن ماده می افزاید. کانت نظرگاه جدید و بیسابقه ای را که می جست و به مدد نبوغ خلاقی که داشت سرانجام یدا کرد،"استعلایی Transcendental" نام دارد. وقتی می گوئیم فلان مفهوم "استعلایی" است، مراد این است که مستقل از تجربه و مطلقا برای همه کس در هرجا و هر وقت معتبر است ولی وجودش وابسته به ما و تفکر ماست و مانند مُثُل افلاطونی افلاطونی قائم به ذات نیست. قالب ها یا صورت های مستقل از تجربه را که حصول شناخت نزد آدمی در چارچوب آنها امکان پذیر می شود، کانت " استعلایی" می خواند. شناخت ما برای این که عینیت پیدا کند و برای همگان اعتبار داشته باشد، باید به قالب چنین صورت هایی در آید.» به نظر کانت چون نخستین شرط حصول تجربه از جهان درون و برون، شهود یا ادراک حسی است، شیء فی نفسه هرگز نزد ما شناختنی نیست. جهانی که می شناسیم عالم ظواهر یا پدیدارهاست. از سویی دیگر، حصول تجربه به معنای وصل و فصل کردن ادراکات حسی و ، به سخن دیگر، قسمی تعبیر و تفسیر است. این کار را قوه فهم از راه تطبیق مقولات بر مدرکات انجام میدهد.

امنوئل کانت سه کتاب مهم و تاثیر گذار در عالم فلسفه  به نام های "نقد عقل محض"، "نقد عقل عملی" و " نقد قوه حکم"دارد که خوشبختانه هر سه کتاب به زبان فارسی ترجمه شده اند. "نقد عقل محض " به حدود و ثغور معرفت شناسی عقل محض انسان می پردازد و دایره توان او را بررسی می نماید.  در کتاب نقد عقل عملی نیز که در 1788 تالیف شد به تحقیق در خصوص مابعدالطبیعه یعنی شناخت مسایلی چون وجود خدا، جاودانه بودن روح، جبر و اختیار انسان ضرورت آزادی و نظایر آنها پرداخته است. کتاب سوم "نقد قوه حکم"است این نقد را را نقد زیبایی شناسی نیز ترجمه کردند. مفاهیم محور کانت در نقد سوم دو مؤلفه اساسی یعنی هدف یا غایت و غایتمندی یا هدفمندی، جزء مقولاتی است که کانت ضمن طرح آنها معتقد است که در هر تبیین علمی می‌توان از این دو مفهوم، مفهوم نخست یعنی غایت یا هدف را سراغ گرفت. در حالی‌که، در این قبیل تحقیق‌های علمی چیزی به نام غایتمندی به معنای منظومه‌ای دال بر وجود یک سری ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی به چشم نمی‌خورد. کانت غایتمندی را بدون غایت قبول دارد. وی زیبایی را شکلی از غایتمندی می‌داند البته زمانی که مستقل از ارائه یک غایت فهم و دریافت شود. به اعتقاد کانت قضاوت یا داوری نوعی ملکه و قوه استعداد عمومی است و همه افراد در معرض یا در محدوده آن قرار دارند و طبعا کم و بیش تحت تأثیر آن هستند یا از آن برخوردارند اما داوری بر خلاف تصور رایج تنها قدرت تمیز یا انتخاب نیست بلکه از طریق هماهنگ سازی و ایجاد اعتدال یعنی ایجاد امر زیبا و یا از طریق کنار گذاشتن و محو یا فرا رفتن (امر والا) می‌توان مفهوم داوری را ارتقاء بخشید. از سوی دیگر بخش اصلی تلاش کانت در این کتاب ( نقد قوه داوری) آن است تا شکلی بسیار زیبا و عالی از احساس را در قضاوت زیبا شناختی پیدا کند که به گونه‌ای ماتقدم و پیشینی تجربه لذت و رنج را تعیین نماید. این تجربه حاکی از هماهنگی (امر زیبا) یا محو و از بین رفتن (امر والا) ای است که هرگونه نقد و داوری مستلزم آن است.

کانت از جمله فیلسوفانی بوده است که که آثار فراوانی در شرح و نقد فلسفه او در جهان نگاشته شده است و در ایران نیز کتاب های قابلی در این زمینه موجود است کتاب "فلسفه کانت" نوشته "اشتفان کورنر"  و ترجمه دلنشین و پیراسته و "پاکیزه" عزت الله فولادوند که مقدمه ای پربار براین کتاب نوشته است و انتشارات خوارزمی آن را به چاپ رسانیده ، از جمله کتاب هایی است که می تواند ما را بهتر با فلسفه ایمانوئل کانت آشنا سازد.


آخرین ویرایش: سه شنبه 18 مهر 1396 01:42 ق.ظ

 
دوشنبه 3 تیر 1398 06:51 ق.ظ

Regards, Lots of material!

cialis pills in singapore click here take cialis we choice cialis uk cialis online nederland only now cialis for sale in us buying cialis overnight cialis reviews cialis kaufen wo safe site to buy cialis online viagra or cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 12:06 ق.ظ

Many thanks, I value this!
acquisto online cialis precios de cialis generico viagra cialis levitra ou trouver cialis sur le net buying cialis on internet cost of cialis per pill cialis bula achat cialis en itali cialis 5 mg scheda tecnica cialis taglich
شنبه 1 تیر 1398 07:19 ق.ظ

Thanks! I like it.
cialis with 2 days delivery cialis generico lilly click now buy cialis brand click here take cialis canadian drugs generic cialis purchasing cialis on the internet cialis generic availability cialis 10mg prix pharmaci buying cialis on internet wow look it cialis mexico
جمعه 31 خرداد 1398 03:12 ب.ظ

Regards! Numerous material!

only here cialis pills achat cialis en suisse tarif cialis france click here take cialis cialis en mexico precio tadalafil generic cialis en 24 hora side effects for cialis buy cialis online buy online cialis 5mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:03 ب.ظ

Good data. Appreciate it!
viagra vs cialis where do you buy cialis weblink price cialis we choice free trial of cialis 200 cialis coupon cialis para que sirve acheter du cialis a geneve 40 mg cialis what if i take recommended site cialis kanada cialis for sale
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:54 ق.ظ

Thanks. Numerous stuff.

cialis daily new zealand cialis 100mg suppliers dose size of cialis acheter cialis kamagra acheter du cialis a geneve venta de cialis canada look here cialis order on line cialis online cialis herbs we like it safe cheap cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:57 ق.ظ

You actually mentioned this adequately!
cialis professional from usa tadalafil tablets 5 mg cialis coupon printable deutschland cialis online cialis prezzo di mercato acheter du cialis a geneve cialis 10mg prix pharmaci cialis 30 day sample cialis y deporte cialis 5 mg funziona
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:35 ب.ظ

Wonderful material, Regards.
cialis super kamagra cialis 100 mg 30 tablet if a woman takes a mans cialis cialis prezzo di mercato cialis et insomni cialis soft tabs for sale cialis canadian drugs cialis online deutschland price cialis wal mart pharmacy cialis generico postepay
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:51 ق.ظ

Regards! Plenty of write ups.

female cialis no prescription we use it cialis online store cialis dosage cialis name brand cheap i recommend cialis generico prescription doctor cialis only best offers 100mg cialis cialis usa cost how does cialis work click now cialis from canada
جمعه 24 خرداد 1398 10:50 ب.ظ

Many thanks! I enjoy this.
cialis sicuro in linea 40 mg cialis what if i take buy cialis generic cialis levitra cialis official site trusted tabled cialis softabs only best offers 100mg cialis cialis arginine interactio wow look it cialis mexico cialis from canada
جمعه 24 خرداد 1398 01:24 ق.ظ

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I've discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & help other customers like its aided me. Great job.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:46 ق.ظ

Good tips. Kudos!
cialis tadalafil low cost cialis 20mg only best offers cialis use buy original cialis cialis great britain 5 mg cialis coupon printable generic cialis at walmart buy brand cialis cheap online cialis cost of cialis cvs
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:49 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of stuff!

price cialis wal mart pharmacy cialis 30 day sample cialis 20mg generic cialis tadalafil enter site natural cialis we use it 50 mg cialis dose we recommend cheapest cialis callus cipla cialis online dosagem ideal cialis
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:23 ق.ظ

You've made the point!
walgreens price for cialis cialis side effects dangers cialis generico en mexico cialis online deutschland achat cialis en suisse cialis 5 effetti collaterali dose size of cialis viagra or cialis cialis generique generic cialis pro
جمعه 17 خرداد 1398 08:06 ب.ظ

Kudos. Excellent information!
cialis for bph cialis for sale in europa cialis kamagra levitra cialis 5 mg effetti collateral compare prices cialis uk cialis en mexico precio cialis coupons acheter cialis meilleur pri cialis tadalafil generic cialis tadalafil
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:57 ب.ظ

Factor certainly applied..
are canadian online pharmacies safe best canadian pharmacy online pharmacies india northwestpharmacy drugs for sale in uk canada medication list online pharmacies of canada drugs for sale in mexico trust pharmacy of canada canadianpharmacyusa24h
یکشنبه 8 فروردین 1389 05:33 ب.ظ
دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد
واندر آن دایره سرگشته پابرجا بود
وحید حلاج
این بیت و مخصوصا مصرع دومش من رو کاملا به فکر فرو برد. ممنون
یکشنبه 8 فروردین 1389 12:21 ب.ظ
جای بحث فلسفه کانت در هیچ وبلاگی نیست... جای بحث هیچ فلسفه ای در هیچ وبلاگی نیست. الانم خودت می بینی که هیچ کس نیومده برای بحث، چون این جا جای بحث درباره فلسه نیست
وحید حلاج
من تعریف شما رو از وبلاگ و وبلاگ نویسی نمی دونم ولی به نظر من وبلاگ یک رسانه است برای بیان دیدگاه های آدم ها. وبلاگ توانسته انحصار رسانه را کمرنگ بکنه و باعث بشه انسان های بیشتری بتوانند به ابراز نظرات و دیدگاه هاشون بپردازند واین به نظر من خیلی خجسته است. اما این که جای بحث هیچ فلسفه ای در وبلاگ هست یا نیست؟ به نظر من هست؛ به نظر من، ما انسان ها در دوران مدرنیته دچار سطحی نگری شده ایم به قول یکی از دوستانم اقیانوسی با وسعت زیاد و عمق کم؛ به نظر من مباحث فلسفی میتونه به اقیانوس آگاهی انسان مدرن، عمق ببخشه
جمعه 6 فروردین 1389 08:36 ب.ظ
شما که حق فلسفه کانت رو به جا آوردی

در ضمن از قدیم گفتن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
وحید حلاج
امانوئل کانت آنقدر فیلسوف بزرگی هست و آنقدر در تاریخ فلسفه بعد از خود تاثیرگذار بوده که یک مقاله 1669 کلمه ای که سهل است کتاب 1669 صفحه ای هم نمی تواند حق فلسفه کانت رابه جا آورد من هیچ ادعایی نداشتم که حق فلسفه کانت را به جا آورم منتها یکی از اصلی ترین قسمت های فلسفه کانت شناخت پدیدارها از طریق عقل محض است و من سعی کردم آن را بنگارم البته با تمام نواقصی که نوشته من داشت و سعی کردم در باره هر کدام از سه کتاب مهم کانت چند خطی برای معرفی بیاورم علاوه بر آن من در آخر یک کتاب هم برای مطالعه بشیتر معرفی کردم من دلیل عصابنیت شما و سخنان نیش دارتان را نمی فهم و متوجه نمی شوم که چرا جای بحث فلسفه کانت در این وبلاگ نباید باشد
سه شنبه 3 فروردین 1389 06:44 ب.ظ
درود ...نوروز پیروز ! بهار نو فرخنده باد !

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر